top of page

INFLUENCERMAN

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Hizmet Sözleşmesi merkez adresi Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı 4A No:1/4A İç Kapı No: 101 Pendik İstanbul olan AEATECHNIC Bilişim Danışmanlık Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“INFLUENCERMAN”) ile INFLUENCERMAN platformuna üye olarak Hizmet satın alma işlemi gerçekleştiren (“Reklam Veren”) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında INFLUENCERMAN ve Reklam Veren ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Tanımlar ve Kısaltmalar

“Bedel”: Reklam Veren’in Site ve Hizmet’ten istifade etmesi karşılığında işbu Sözleşme’de yer alan şartlar altında INFLUENCERMAN’e ödenecek olan Yaratıcı ile Reklam Veren arasında tespit edilen Ücret ve bu Ücret üzerinden net olarak hesaplanacak olan aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça net %20 tutarındaki komisyonun toplamı olan bedeldir.

“Fikri Haklar”: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde ve tam ruhsat anlamında kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Fikri Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

“Hesap”: Reklam Veren’in Hizmet’ten istifade edebilmesi ve Hizmet kapsamındaki iş ve işlemleri yürütebilmesi için Site üzerinde kendisine tahsis edilen ve özel alandır.

“Hizmet”: Site’de yazılımını INFLUENCERMAN’in geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların INFLUENCERMAN tarafından alınmış olduğu Reklam Veren ile Yaratıcı arasındaki iletişimi ve etkileşimi Site üzerinden sağlama hizmetidir.

“İçerik”: Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e ait herhangi bir ürün ve/veya hizmetin tanıtımının yapılması amacıyla, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber Yaratıcı tarafından Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan ve yayımlanan, video, fotoğraf, resim, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve/veya işitsel içeriktir.

“İş Akışı”: Reklam Veren’in Hizmet’ten ve Site’den nasıl yararlanacağını ve Site’den ve Hizmet’ten yararlanırken hangi adım ve kuralları takip etmesi gerektiğini gösteren ve anlatan https://www.influencerman.com/platform-kurallari linkinden ulaşılabilen Reklam Veren’in uymakla yükümlü bulunduğu kurallar bütünüdür ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

“Örnek”: Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetinin tanıtılması için Site aracılığıyla paylaşılan ve Yaratıcı tarafından İçerik’in oluşturulması sırasında dikkate alınması zorunlu olan örnektir. “Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket”: Bedel’i ödeme hizmet sağlayıcısı olarak INFLUENCERMAN’e aktarılmasına ilişkin hizmetleri sağlayan ve INFLUENCERMAN’in anlaşmalı olduğu şirkettir.

“Sanal Ortam”: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

“Site”: INFLUENCERMAN’e ait, INFLUENCERMAN.com ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan ve INFLUENCERMAN’in Hizmet’i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri ve IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, INFLUENCERMAN’in Reklam Veren’e Hizmet’i sunduğu bir internet sitesi ve dijital platform topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de kullanıldığı şekli ile Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

“Sosyal Medya Mecraları”: Reklam Veren ve Yaratıcı tarafından İçerik’in paylaşılmasından ve yayımlanmasından önce belirlenen Facebook, Twitter ve Instagram dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet aracılığıyla erişim sağlanabilen bütün sanal ortam ve sosyal medya platformlarıdır.

“Ücret”: Yaratıcı’nın Reklam Veren tarafından İş Akışı ve işbu Sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu İçerik karşılığında, miktarı Yaratıcı ve Reklam Veren arasında Site üzerinden iletişim kurmak suretiyle belirlenen ve INFLUENCERMAN tarafından Reklam Veren’in ikinci onayının alınmasından sonra doğrudan Yaratıcı’ya ödenecek olan ücret.

“Yaratıcı”: Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerini Sosyal Medya Mecralar’ında tanıtan ve Site’ye erişimi ve kaydı INFLUENCERMAN tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek üçüncü kişiyi ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu, Amacı ve Süresi

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Sosyal Medya Mecraları’nda kendisine ait ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak isteyen Reklam Veren ile Yaratıcı arasındaki iletişimin ve etkileşimin Site üzerinden sağlanmasıdır. INFLUENCERMAN işbu Sözleşme uyarınca Hizmet’i ve Site’yi Reklam Veren’in istifadesine sunmaktadır.

3.2. İşbu Sözleşme Taraflar arasında Reklam Veren Hizmet’i kullandığı süre boyunca yürürlükte kalacak olup Taraflar açısından bağlayıcı olacaktır.

4. Hizmetten Yararlanma ve Sitenin Kullanımına İlişkin Esaslar ve Koşullar

4.1. Site, işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve koşullara bağlı olarak, Reklam Veren’in konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun olan her türlü ürün ve/veya hizmetini Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecraları üzerinden tanıtımını yapması için Yaratıcı ile Reklam Veren arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

4.2. Reklam Veren, INFLUENCERMAN’in Site üzerinden Reklam Veren için Yaratıcı bulmakla yükümlü olmadığını Yaratıcı’nın Site üzerinden bizzat Reklam Veren ile iletişime geçeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. INFLUENCERMAN, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve Reklam Veren’in önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznine gerek olmaksızın Reklam Veren’in INFLUENCERMAN’in müşterisi olduğunu kamuya ve üçüncü kişilere her türlü basın ve yayın organları ve internet araçlarını kullanmak suretiyle açıklamaya, Reklam Veren’in ismini, ticari unvanını, markasını, logosunu ve sunmuş olduğu mal ve/veya hizmetlerle ilgili bilgileri kendi reklamlarında, sitesinde, tanıtımlarında ve diğer her türlü pazarlama platformlarında yayımlamaya, açıklamaya, sunmaya ve peşinen muvafakat verdiğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. INFLUENCERMAN Reklam Veren’e sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi ve/veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanması ilişkin işleri kısmen ya da tamamen üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devredebilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurum ve kuruluşların yüklendikleri hizmetleri işbu Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmemesinden, eksik olarak yerine getirmesinden ve bu kapsamda doğabilecek zararlardan INFLUENCERMAN hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

4.5. INFLUENCERMAN’in işbu Sözleşme’den doğan yegâne yükümlülüğü Hizmet’i ve Site’yi Reklam Veren’in kullanımına ve istifadesine sunmaktadır.

4.6. INFLUENCERMAN, Hizmet’i ve Site’yi “olduğu gibi” ve “kullanıma sunduğu haliyle” INFLUENCERMAN’in istifadesine sunmaktadır. INFLUENCERMAN işbu Sözleşme ile Hizmet’e ve/veya Site’ye ilişkin herhangi bir açık ve/veya zımni garanti veya teminat vermemektedir. Hizmet’e ilişkin açıklamalar ve detaylar Site’de yer almaktadır. INFLUENCERMAN, Hizmet’in temel özelliklerini ve teknik içeriğini, Site üzerinden incelediğini ve Hizmet’i herhangi bir itirazı söz konusu olmaksızın olduğu gibi bütün hatalarıyla kabul ettiğini beyan eder.

4.7. INFLUENCERMAN Site’nin ve Hizmet’in Reklam Veren’in istifadesine sunulması sırasında meydana gelen kısmen ve/veya tamamen, sürekli ve/veya süreksiz olan eksiklikten, aksaklıktan, bozulmadan ve diğer bütün nedenlerden ötürü Yaratıcı ile Reklam Veren arasında iletişimin ve etkileşimin sağlanamamasından ve/veya Yaratıcı’nın yine işbu maddede yazılan nedenlere istinaden İçerik’i Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşıp yayımlayamamasından ötürü Reklam Veren’in zarara uğraması halinde, vuku bulan zararlardan INFLUENCERMAN hiçbir surette sorumlu değildir.

4.8. İşbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren’in istifadesine sunulan Site ve Hizmet’in kapsamı ve içeriği teknik gereksinimler, ticari gereksinimler, pazar araştırmaları, satış politikaları, teknolojik gelişmeler, araştırma faaliyetleri ve sair bütün nedenlere dayanılarak INFLUENCERMAN tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan ve INFLUENCERMAN’e herhangi bir ek sorumluluk getirmeksizin kısmen veya tamamen, sürekli veya süreksiz olacak şekilde genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir ve/veya daraltılabilir. Reklam Veren, Site ve Hizmet üzerinde yapılacak bütün değişikliklere peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat vermektedir.

4.9. INFLUENCERMAN teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı bir yıllık süre içerisinde Reklam Veren’in istifadesine sunduğu Site ve Hizmet üzerinde toplamda bir defada 72 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleştirebilir. Bu kesintilerin işbu maddede sayılan şartlar altında gerçekleşebileceğine Reklam Veren peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. INFLUENCERMAN bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik imkanlar el verdiği ölçüde gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya iyi niyet kuralları çerçevesinde özen gösterecektir. Reklam Veren teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle herhangi bir nam ve ad altında INFLUENCERMAN’den tazminat talebinde bulunamaz.

4.10. INFLUENCERMAN ve lisans verenleri, ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’in ve Site’nin (Hizmet’i sağlamak için kullanılan yazılım da dâhil) tüm hak ve unvanının ve Hizmet’ten elde edilen tüm menfaatin yegâne malikidir.

4.11. Reklam Veren, INFLUENCERMAN’in dilediği bir zamanda, herhangi bir nedene dayanmaksızın ve önceden bildirimde bulunmaksızın Reklam Veren’in istifadesine sunulan Hizmet’in ve Site’nin kullanımını süreli veya süresiz ve/veya kısmen veya tamamen askıya alabilme, iptal edebilme, durdurabilme veya kaldırabilme yetkisinin saklı olduğunu ve buna peşinen muvafakat gösterdiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Reklamveren Tarafından Ödenecek Bedel

5.1. Reklam Veren’in Site’den ve Hizmet’ten istifade edilmesi karşılığında Site üzerinden iletişime ve irtibata geçtiği Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecraları’nda paylaştığı İçerik karşılığında ödenecek Ücret üzerinden hesaplanacak olan net %20 tutarında komisyon bedelini ve Ücret’in toplamını (“Bedel”) INFLUENCERMAN’e ödeyecektir. Bedel işbu Sözleşme’de yer alan şartlar çerçevesinde Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket tarafından doğrudan INFLUENCERMAN’e ödenecektir.

5.2. Reklam Veren tarafından INFLUENCERMAN’e ödenecek olan Bedel’e KDV dahil değildir. Reklam Veren Bedel üzerinden hesaplanan %18’lik KDV tutarını Bedel ile beraber INFLUENCERMAN’e ödemeyi kabul ve beyan eder.

5.3. Ücret üzerinden gerekli vergiler düşüldükten sonra kalan miktar Yaratıcı’ya ödenecektir.

5.4. INFLUENCERMAN tahsil edilen Bedel’e ilişkin olarak Reklam Veren’e Bedel’in tahsil edilmesinden itibaren on (10) işgünü içerisinde fatura düzenleyerek Reklam Veren’in işbu Sözleşme’de belirtilen adresinde gönderecektir.

5.5. Reklam Veren tarafından INFLUENCERMAN’e ödenecek olan Bedel işbu Sözleşme’de ve İş Akışı’nda yer alan şartlara uygun olarak Reklam Veren tarafından ilk onayın verilmesi ile eşzamanlı olarak Reklam Veren’in Site’ye ifşa etmiş olduğu kredi kartı bilgilerine istinaden kredi kartı hesabından Ödeme Hizmetlerini Sağlayan Şirket tarafından çekilecek ve INFLUENCERMAN’e ödenecektir.

5.6 Reklam Veren’in ilk onaydan sonra İçerik’i ikinci kez onaylamaması ve buna neden olan itiraz koşullarının oluştuğunun madde 7.5 hükümleri uyarınca INFLUENCERMAN tarafından kabul edilmesi halinde Bedel Madde 7.5 hükümlerine uygun olarak Reklam Veren’e iade edilecektir. Aksi takdirde, Reklam Veren’in herhangi bir iade, tazminat, ceza vs ödemesi talep hakkı bulunmamaktadır.

5.7. Reklam Veren Bedel’in ödenmesi işlemi sırasında Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket’e Reklam Veren tüzel kişiliğine ait geçerli kredi kartı bilgilerin sağlamak yükümlüdür. Reklam Veren, Reklam Veren tarafından verilen kredi kartı bilgilerinin INFLUENCERMAN tarafından tutulmadığını, bu bilgilerin Hizmet’in INFLUENCERMAN tarafından yerine getirilebilmesi ve Reklam Veren’in Hizmet’ten kolayca istifade edebilmesi açısından Ödeme Hizmeti Sağlayan Şirket’in nezdinde tutulduğunu bildiğini ve bu duruma peşinen onay verdiğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Reklam Veren Bedel’in ödenmesi için verilen talimatın Reklam Veren’in yetkili çalışanı veya personeli tarafından verildiğini ve talimatı verenin talimatı vermeye yetkili kişi olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Reklam Veren, Ödeme Hizmetlerini Sağlayan Şirket’e iletmiş olduğu kredi kartı bilgilerinin doğru, güncel ve gerçeğe uygun olduğunu, iletilen kredi kartı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği derhal ve gecikmeksizin Ödeme Hizmetlerini Sağlayan Şirket’e ileteceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Bedel’in ödenmesinden doğan başta banka masrafları olmak üzere her türlü masraf münhasıran Reklam Veren’e aittir.

5.10. INFLUENCERMAN Reklam Veren’den ilk onay tarihinde tahsil edilemeyen Bedel için, INFLUENCERMAN’in takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme’de belirtilen süre içerisinden fiili ödeme tarihine kadar, kanunların izin verdiği ölçüde temerrüt faizi uygulama hakkına sahiptir.

5.11. Reklam Veren Bedel haricinde, Yaratıcı’ya herhangi bir ad ve nam altında başka bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Reklam Veren, Yaratıcı’ya herhangi bir surette ödeme yapmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Reklamveren’in Hakları ve Sorumlulukları

6.1. Reklam Veren, Hesap’ta meydana gelen tüm faaliyetlerden ve çalışanlarının, yüklenicilerinin ve/veya Reklam Veren adına ve hesabına hareket eden diğer üçünü kişilerin işbu Sözleşmeye uygun davranmalarından sorumludur. Reklam Veren: (i) Reklam Veren tarafından veya Reklam Veren adına Reklam Veren’in çalışanı tarafından yapılan tüm girişlerin, verilerin ve sunulan Örnek’in doğruluğundan, niteliğinden, bütünlüğünden, hukukiliğinden, güvenirliğinden ve gerçeğe uygunluğundan tek başına sorumlu olacaktır; (ii) Hesaba yetkisiz erişim sağlanmasını veya Hizmet’in yetkisiz kullanılmasını engellemek için gerekli özeni gösterecek ve olası bir yetkisiz erişim veya kullanımdan INFLUENCERMAN’i derhal bilgilendirecektir; (iii) Hizmet’ten ve Site’den istifade ederken yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve bütün yasal mevzuata uygun davranacaktır.

6.2. Reklam Veren, Hesap ile bağlantılı tüm etkinliklerden ve işlemlerden münhasıran sorumludur. Reklam Veren Hesabın kendi bünyesinde çalışan kişiler ve/veya üçüncü kişiler tarafından yetkisiz olarak kullanılmasından ötürü münhasıran sorumludur. Reklam Veren Hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi veyahut başka bir surette herhangi bir şekilde Hesabın gizliliğinin ihlal edildiğinden şüphelendiği takdirde, INFLUENCERMAN’i derhal haberdar edeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklam Veren Hesaba kendisinin yetkili temsilcileri haricindeki üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyecektir. Reklam Veren’in işbu maddede yazılı olan yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi halinde söz konusu ihlal dolayısıyla Reklam Veren’in uğrayabileceği maddi ve/veya manevi zararı INFLUENCERMAN’in tazmin etmekle yükümlü olmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Reklam Veren Site ve Hizmet’ten istifade ederken işbu Sözleşme hükümlerine ve İş Akışı’na uygun olarak davranacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklam Veren’in işbu maddeye aykırı hareket etmesi halinde INFLUENCERMAN’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkı saklıdır.

6.4. Reklam Veren, Hizmet’in INFLUENCERMAN ve onun lisans sağlayıcıları bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’de aksi kararlaştırılmış olmadığı takdirde, Reklam Veren; (i) Hizmet’i kopyalamayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya faydalandırmayacaktır; (ii) Hizmet üzerinde kısmen dahi olsa herhangi bir değişiklik ve/veya düzenleme yapmayacak, taklit etmeyecek, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacaktır; (iii) tamamen veya kısmen değiştirme veya oluşturma suretiyle Hizmet’in türevini yaratmayacaktır; (iv) Hizmet’i başka yazılım ve/veya malzeme ve donanım ile birleştirmeyecek ve/veya modifiye etmeyecektir; (v) Hizmet ile alakalı herhangi performans bilgisini ve/veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacaktır; (vi) Hizmet ile ilgili veya Reklam Veren’in işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, hukukun uygulanması yoluyla veya başka şekilde, herhangi bir şahsa, bireye, temsilciye, ortaklığa, şirkete, kuruluşa, kamu ve/veya özel kuruluşlara, sendikaya, topluluğa, vakıf veya devlet organına lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, verme, ödünç verme, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacaktır; (vii) işbu Sözleşme süresince veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona erimesinden sonra dahi Hizmet ile rekabet edecek, yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmet’in işlevselliğine paralel ürün ve/veya hizmet oluşturmayacak, (viii) işbu Sözleşme süresince veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra dahi Hizmet’in herhangi bir fikrini, işlevselliğini ve/veya özelliklerini hiçbir surette taklit etmeyecek, çoğaltmayacak ve/veya kopyalamayacak, (ix) Hizmet’i kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; (x) Hizmet’i çocuklara zarar veren veya üçüncü kişilerin kişisel verilerine ulaşmak için veya özel hayatını veya reklam haklarını ihlal eden belgeler dahil ihlal edici, müstehcen, tehditkar, hakaret içeren veya diğer türlü hukuksuz veya haksız belgeler göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; (xi) Hizmet’in işlevselliğini ve/veya yapısını bozacak herhangi bir faaliyete ve/veya işlemde bulunmayacaktır; (xii) Hizmet’in veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya (xiii) Hizmet’e veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir.

6.5. Reklam Veren, Hizmet’in izinsiz olarak kopyalanmasını, çoğaltılmasını ve/veya taklit edilmesini önlemekle yükümlüdür. İşbu Sözleşmede açıkça ifade edilmiş olunan haller haricinde, INFLUENCERMAN, Reklam Veren’e INFLUENCERMAN veya lisans verenlerinin patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sır veya gizli bilgileri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün fikri ve sınai haklar kapsamında, zımni veya açık olarak hak ve/veya yetki tanımaz.

6.6. INFLUENCERMAN’in veya herhangi bir bağlı şirketinin, kuruluşunun, iştiraklerinin ve/veya lisans verenlerinin, Hizmet’in bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve isimleri, INFLUENCERMAN veya herhangi bir bağlı kuruluşunun ve iştirakinin önceden yazılı rızası olmadan, Reklam Veren tarafından tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez ve/veya kullanılamaz.

6.7. Reklam Veren, işbu Sözleşme kapsamında Site üzerinden Yaratıcı’ya ilettiği Örnek’in hiçbir surette herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını kısmen dahi olsa ihlal etmeyeceğini, bu yönde eylem ve işlemlerde bulunmayacağını, Örnek’in oluşturulması, sırasında herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek bütün hareketlerden ve eylemlerden kaçınacağını, aksi takdirde Cretorden’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin zarara uğraması halinde Reklam Veren ve/veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından INFLUENCERMAN’e yönetilecek tazminat taleplerinden bizzat Reklam Veren’in münhasıran sorumlu olacağını ve bu durumda INFLUENCERMAN’in Reklam Veren’e ve/veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir tazminat ödemesinde bulunması durumunda, INFLUENCERMAN’in, ödenmiş olan tazminat miktarı için Reklam Veren’e rücu hakkının saklı olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. INFLUENCERMAN, 5651 sayılı Kanun ve diğer internetle ilgili mevzuat uyarınca, Reklam Veren tarafından hazırlanan Örnek’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Reklam Veren Örnek’ten tek başına sorumlu olduğunu INFLUENCERMAN’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Reklam Veren Site üzerinden Yaratıcı’ya ilettiği Örnek’in konusunun suç teşkil etmediğini, hukuka, ahlaka ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklam Veren’in işbu maddeye aykırılık içeren Örnek’i Site üzerinden Yaratıcı ile paylaşması halinde, INFLUENCERMAN’in söz konusu İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanmasından ve paylaşılmasından ötürü herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun söz konusu olmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Reklam Veren, Yaratıcı ile Site üzerinden iletişime geçtikten sonra, Reklam Veren söz konusu Yaratıcı ile Reklam Veren’in ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtımının ve reklamının yapılması için Site hariç herhangi bir başka şekilde iletişime geçmemeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’nin INFLUENCERMAN tarafından herhangi bir tazminat ödemeksizin, tek taraflı ve derhal fesih edileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Reklam Veren, Site üzerinde iletişime ve etkileşime geçtiği herhangi bir Yaratıcı ile Site üzerinden iletişime geçilen en son tarihten itibaren altı (6) ay süre ile Site hariç olmak üzere herhangi bir mecrada ve/veya platformda, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımının yapılması için iletişime geçmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Madde 6.1., 6.2., 6.3, 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. 6.8. ve/veya 6.10.’da yer alan hükümlerin ve sorumlukların kısmen ve/veya tamamen ihlal edilmesi neticesinde INFLUENCERMAN’in zarara uğraması halinde, Reklam Veren söz konusu zararı, INFLUENCERMAN’in her türlü munzam zararına ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, INFLUENCERMAN’in ilk yazılı talebi üzerine en geç 5 (beş) işgünü içerisinde nakden ve defaten eksiksiz bir şekilde tazmin edeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. Reklam Veren, Yaratıcı’ya ilişkin elde etmiş olduğu kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında münhasıran kendisi sorumludur. Reklam Veren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın Reklam Veren tarafından ihlal edilmesi halinde, INFLUENCERMAN’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklam Veren’in ihmal, hata, kast ile işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle INFLUENCERMAN’e idari merciler de dahil olmak üzere herhangi bir üçünü kişi tarafından yöneltilebilecek dava veya soruşturma nedeniyle INFLUENCERMAN’in, grup şirketlerinin ve bunların ilgili yöneticileri, memurları ve çalışanları ile vekillerinin uğrayacağı her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarar ile karşılamak zorunda kalacağı her türlü vekalet ücreti, yasal danışmanlık ücretleri, mahkeme masrafları ve sair ödemeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair her türlü masraf, ücret, harç, idari yaptırım ve benzeri giderleri, tazmin etmekle yükümlü olacağını peşinen ve gayri kabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İçerik ve İçerik’in Paylaşılması

7.1. Reklam Veren, Yaratıcı tarafından kendisine Site üzerinden iletilen İçerik’i ilk onaydan önce aynı şekilde kabul edebileceği ve/veya reddedileceği gibi, İçerik üzerinde düzeltme, edit etme ve/veya değişiklik talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Reklam Veren İçerik’e ilişkin onay verilmesinden münhasıran sorum olduğunu ve INFLUENCERMAN’in bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. İçerik’in hangi Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılacağına Reklam Veren ve Yaratıcı Site üzerinden birlikte karar verecektir.

7.3. Reklam Veren tarafından Site’de yayımlanacak olan Örnek, yayımlanmasından önce, öncelikle INFLUENCERMAN tarafından onaylanacaktır. Reklam Veren, INFLUENCERMAN’in Reklam Veren tarafından iletilen Örnek’i INFLUENCERMAN’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak reddedebileceğini ve Site’de yayımlamama hakkına sahip olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. (a) Reklam Veren, Örnek’e uygun olarak hazırlanan İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından sonra en geç üç (3) saat içerisinde ikinci onayı Site üzerinden INFLUENCERMAN’e ileteceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

(b) Reklam Veren ikinci onayı vermemesine dair itiraz sebeplerinin aşağıdakilerle sınırlı olduğunu ve bu itiraz sebeplerinin geçerliliğinin iyiniyet kuralları ve makul değerlendirme çerçevesinde münhasıran INFLUENCERMAN tarafından değerlendirilip karara bağlanacağını kabul ve beyan eder.

Geçerli itiraz sebepleri:

  • İçeriğin tanınmayacak derecede Örnek’ten farklı olması

  • İçeriğe ait açıklama yazısının genel ahlak kurallarına uygun olmayarak, herhangi bir özel veya tüzel kişilik için aşağılayıcı ve kötü söz bulundurması

  • Örnek’te kabul edilen hashtag ve/veya tag’lerin çoğunluğunun kullanılmamış olması

Üzerinde anlaşılan açıklama yazısının tamamen değiştirilerek anlam bütünlüğünün bozulması

  • İçerik’in Örnek’in ve teklifin kabulünün ardından, aksi belirtilmemesine rağmen, yedi gün (7 gün) içinde yayınlanmamış olması; Örnek’in içeriğinde belirtilen yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesine aykırı, kabul edilen İçerik teklifinde geçerli olmayan veya sunulmamış bir değişikliğin, İçeriğin kendisinde veya açıklama yazısında kullanılması

(c) Reklam Veren’in 7.5. (a)’da belirtilen süre içerisinde İçerik’e ilişkin olarak ikinci onayı vermemesi ve itiraz sebeplerini INFLUENCERMAN’e bildirmesi durumunda, INFLUENCERMAN’in itiraz sebeplerini bir (1) gün içerisinde yapacağı değerlendirme neticesinde kabul etmesi halinde, Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecralar’ında paylaşmış olduğu İçerik derhal kaldıracak ve Reklam Veren’den madde 5 kapsamında tahsil edilen Bedel herhangi bir faiz, ceza vs işletilmeksizin aynen Reklam Veren kredi kartına iade edilecektir.

Reklam Veren’in 7.5. (a)’da belirtilen süre içerisinde İçerik’e ilişkin olarak ikinci onayı vermemesi ve itiraz sebeplerini INFLUENCERMAN’e bildirmesi durumunda, INFLUENCERMAN’in itiraz sebeplerini bir (1) gün içerisinde yapacağı değerlendirme neticesinde kabul etmemesi halinde Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecralar’ında paylaşmış olduğu İçerik derhal kaldıracak ve fakat Reklam Veren’den madde 5 kapsamında tahsil edilen Bedel Reklam Veren kredi kartına iade edilmeyecek ve INFLUENCERMAN ve Yaratıcı tarafından Bedelin içeriğindeki komisyon ve Ücret’e hak kazanılmış olunacaktır.

7.5. Reklam Veren İçerik’in İş Akışı çerçevesinde Reklam Veren tarafından ikinci kere onaylanmasını müteakip söz konusu İçerik üzerinde en ufak bir değişiklik, modifikasyon ve/veya editleme yapılmasını istemeyeceğini, Reklam Veren’e Site aracılığıyla iletilmiş olduğu şekilde, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılacağına ve yayımlanacağına onay verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklam Veren Yaratıcı’nın İçerik’i Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmasından ve yayımlamasından münhasıran Yaratıcı’nın sorumlu olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Reklam Veren, Örnek’e ilişkin tüm Fikri Haklar’a tek başına nizasız ve ihtilafsız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda INFLUENCERMAN’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. INFLUENCERMAN’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde INFLUENCERMAN, Reklam Veren’in bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir. Reklam Veren ayrıca İçerik’in oluşturulması, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanması ile İçerik’te yer alacak olan Reklam Veren’e ait ürün ve/veya hizmetlerin Fikri Hakları’nın Yaratıcı tarafından kullanılmasına muvafakat gösterdiğinin peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Reklam Veren İçerik’in INFLUENCERMAN tarafından Sanal Ortam dahil ancak bununlar sınırlı olmamak üzere herhangi bir yerde yayımlanabileceğine ve kullanabileceğine izin ve onay verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Reklam Veren, ilk onay aşamasında Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik’i Sosyal Medya Mecraları dahil olmak üzere hiçbir ortamda paylaşılmayacağını ve/veya yayımlanmayacağını ve/veya İçerik’in bir kısmının veya tamamının herhangi bir nedenle, kısmen dahi olsa kopyalanmayacağını, çoğaltılmayacağını, geliştirilmeyeceğini, değiştirilmeyeceğini, ve/veya herhangi başka bir şekilde kullanılamayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. INFLUENCERMAN’in Sorumluluğunun Sınırlandırılması

8.1. Reklam Veren INFLUENCERMAN’in, Yaratıcı’nın İçerik’i oluşturması, Yaratıcı’nın İçerik’i Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlaması ve paylaşması, İçerik’in herhangi bir üçüncü kişi kurum ve/veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını kısmen veya tamamen ihlal etmesi, İçerik’in konusunun hukuka, ahlaka ve yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olması, İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanması ile Reklam Veren’in zarara uğraması halinde vuku bulan bu zarar, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yaratıcı’nın ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir eyleminden, fiilinden ve/veya ihmalinden hiçbir surette sorumlu olmayacağını ve işbu madde kapsamında INFLUENCERMAN’e herhangi bir kusur atfedilemeyeceğini ve INFLUENCERMAN’in işbu Sözleşme çerçevesinde yegane yükümlülüğünün Reklam Veren ile Yaratıcı arasındaki iletişimi ve etkileşimi sağlamak olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. INFLUENCERMAN, Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecraları’ndaki popülaritesine ve bilinilirliğine ilişkin hiçbir surette beyan ve/veya taahhütte bulunmamaktadır.

8.3. INFLUENCERMAN, Hizmet’in ve Site’nin kullanılmasının Reklam Veren’e, ticari faaliyetlerinde, Reklam Veren’in ticari hedefleri doğrultusunda olsun ya da olmasın herhangi belli bir sonuca veya çeşitli sonuçlara ulaştırmaya yarayacağı yönünde bir beyanda ve/veya taahhütte bulunmamaktadır.

8.4. INFLUENCERMAN, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilen İçerik’in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir garantide (süre, miktar, kalite ve benzeri) bulunmamaktadır.

8.5. Reklam Veren’in Hizmet ve Site’yi kullanımı sırasında gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve INFLUENCERMAN’in tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklam Veren, üçüncü kişilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü kişilerin her türlü tazminat taleplerinde INFLUENCERMAN’in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de INFLUENCERMAN’in katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar, ödeme ve masrafı INFLUENCERMAN’in söz konusu zarar ve masrafın tazminine ilişkin Reklam Veren’e göndereceği ilk yazılı talepten itibaren en geç beş (5) işgünü içerisinde nakden, defaten ve eksiksiz bir şekilde karşılayacağını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. INFLUENCERMAN, Reklam Veren’in kullanımına tahsis edilmiş olan Hesaba hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme ve sair niteliği haiz her türlü türden zarar verme amaçlı saldırılar yapılması durumunda, ortaya çıkan zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz. İşbu madde kapsamında yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle INFLUENCERMAN’in Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez. Reklam Veren işbu maddede sayılan durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. INFLUENCERMAN, Reklam Veren’in istifadesine sunulan Hizmet’in ve/veya Site’nin arızasız, hatasız, kusursuz, eksiksiz, zararsız, içeriğinde virüs ve/veya casus yazılım barındırmayan veya Reklam Veren’in yazılımını, verilerini veya bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü cihazını değiştirebilecek, hasar verebilecek, kalıcı veya geçici zarara ve/veya bozulmalara yol açabilecek, işlevsiz ve/veya kullanılamaz hale getirebilecek, her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir açık veya örtülü garanti ve/veya taahhüt vermemektedir.

8.8. INFLUENCERMAN, Reklam Veren’in Hizmet’i ve Site’yi kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya virüs, truva atı, trojen, spam, SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırıda bulunması durumunda Hizmet’i ve/veya Site’yi Reklam Veren’in kullanımına kısmen veya tamamen kapatma hakkına ve işbu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin ve tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

8.9. İşbu Sözleşme’ye aykırı hareketler sebebiyle, INFLUENCERMAN’e (INFLUENCERMAN’in yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına bağlı ortaklık ve iştiraklerine, ortaklarına, müdürlerine, yüklenicilerine, lisans verenlerine, hizmet sağlayıcılarına, alt yüklenicilerine, tedarikçilerine, işçilerine, diğer çalışanlarına ve Hizmet’in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer bütün gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, Reklam Veren’e aittir. Zararın tazmin edilmesi için INFLUENCERMAN’in kendi adına da dava açma hakkı saklıdır.

9. Reklamveren ile Yaratıcı Arasındaki İlişki

9.1. INFLUENCERMAN, halin ve vaziyetin gerektirdiği durumlar haricinde örneğin kendilerine iletişimlerle ilgili mesaj atmak veya iletişimi gözlemlemek gibi, Reklam Veren ve Yaratıcı arasında gerçekleşecek olan iletişime ve etkileşime herhangi bir surette müdahalede bulunmaz. INFLUENCERMAN’in Reklam Veren ve Yaratıcı arasında sözleşme imzalanması da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuki ilişki tesis etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.2. Reklam Veren ve Yaratıcı arasındaki hukuki ilişkinin tesis edilmesi amacıyla, Reklam Veren ve Yaratıcı, içeriğinde Reklam Veren ve Yaratıcı’nın haklarının belirlendiği bir sözleşme akdetme hakkına sahiptir. Reklam Veren ve Yaratıcı arasında böyle bir sözleşmenin akdedilmesi halinde, Reklam Veren söz konusu sözleşmenin bir nüshasını işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim yollarından herhangi birisi ile INFLUENCERMAN’e göndermeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir sözleşmenin imzalanmış olması hiçbir surette işbu Sözleşmenin geçerliliğini ve hükümlerini etkilemeyecektir ve işbu Sözleşme tarafları arasında geçerli olmaya devam edecektir.

9.3. Site üzerinden Reklam Veren ile Yaratıcı arasında gerçekleşecek bütün yazışmaların ve iletişimler ile Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik INFLUENCERMAN tarafından görülebilmektedir. Reklam Veren işbu madde kapsamında Yaratıcı ile kendisi arasında gerçekleşecek iletişimin ve kendisine gönderilecek İçerik’in gizli nitelikte olmadığını kabul ve beyan eder. Reklam Veren INFLUENCERMAN’in bunları görüntüleyebileceğine peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere muvafakat göstermektedir.

9.4. Ücret, Reklam Veren ve Yaratıcı arasında Site üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar ile belirlenmekte ve Reklam Veren ile Yaratıcı arasında kararlaştırılmaktadır. Ücret’in belirlenmesi ile ilgili olarak INFLUENCERMAN’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü bulunmamakla beraber, INFLUENCERMAN kendi takdir hakkına bağlı olarak Site üzerinden Reklam Veren’e, Yaratıcı ve Reklam Veren açısından bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğini haiz bir ücret bildirebilir.

9.5. Reklam Veren, INFLUENCERMAN ile Yaratıcı arasında; herhangi bir ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi olmadığını bildiğini ve bunun bilincinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Sözleşmenin Sona Ermesi

10.1 Taraflar’dan herhangi birinin (i) iflas talebinde bulunması, fesih ve tasfiyesine ilişkin herhangi bir karara konu olması, idaresinin kayyuma devri, TTK’nın 376. maddesinin kapsamına girmesi veya aleyhine iflas davası açılması, (ii) alacaklılarının lehine temlik işlemi yapmış olması, ya da (iii) şirketinin veya diğer varlıklarının infisah etmiş olması durumlarında her bir Taraf diğer Taraf’a bildirim yapmak suretiyle işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminat ödemeksizin sona erdirebilir.

10.2 Taraflar’dan biri, işburada düzenlenen yükümlülüklerini ve/veya borçlarını ihlal ederse ve bu ihlal diğer Taraf’ın söz konusu ihlalin düzeltilmesi talebine ilişkin yazılı bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde düzeltilmezse; yükümlülüklerin ve/veya borçlarını ihlal etmeyen Taraf işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminat ödemeksizin sona erdirebilir.

10.3 İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiğinde, işbu Sözleşme’nin niteliği itibarıyla fesihten sonra geçerli olmaya devam edecek hükümleri ile 11. maddesinde belirtilen Gizliliğe ilişkin bütün hükümler yürürlükte kalmaya devam eder ve Taraflar’ı bağlar.

10.4 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Reklam Veren’in Hizmet’e ve Site’ye erişimi derhal sonlandırılır ve Reklam Veren’in Hesabı erişilmez hale getirilir.

10.5 Reklam Veren’in; işbu Sözleşme’nin sona ermesi tarihinden önce tahakkuk etmiş ve INFLUENCERMAN’e ödenecek ücretleri ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmayacaktır.

11. Gizlilik

11.1. “Gizli Bilgi” iş burada kullanıldığı şekilde, yazılı veya sözlü olarak bir tarafa ait olan (“İfşa Eden Taraf”) ve diğer tarafa ifşa edilen (“Öğrenen Taraf”) gizli olarak belirlenmiş veya bilginin doğası veya ifşa edildiği durumdan makul olarak gizli olduğu anlaşılabilen, burada yer alan hüküm ve koşulları, Hizmet, iş ve pazarlama planları, teknoloji ve teknik bilgi, ürün tasarımı ve iş süreçleri dâhil olmak üzere tüm gizli ve mülkiyete tabi bilgiler anlamına gelecektir. Gizli Bilgi, İfşa Eden Tarafa karşı yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük ihlal edilmeksizin: (i) kamu tarafından öğrenilen veya bilinir hale gelen, (ii) İfşa Eden Tarafça ifşa edilmesinden önce Öğrenen Tarafça bilinen, (iii) Öğrenen Tarafça bağımsız olarak edinilen veya (iv) üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiden elde edilen bilgileri içermeyecektir.

11.2. Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaç doğrultusunda İfşa Eden Tarafın önceden yazılı izini olmaksızın ifşa etmeyecek ve/veya kullanmayacaktır.

11.3. Taraflar’dan her biri diğer tarafın Gizli Bilgisinin gizliliğini, kendisine ait olan aynı türdeki gizli bilgilerinin gizliliğini koruduğu şekilde ve azami özeni göstermek kaydıyla koruyacağını kabul eder.

11.4. Öğrenen Taraf, İfşa Eden Taraf’ın Gizli Bilgisi’ni açıklamaya yürürlükte bulunan mevzuat bakımından mecbur kalırsa, İfşa Eden Taraf’ı söz konusu zorunlu açıklama ile ilgili olarak önceden bilgilendirecek ve yazılı onayını alacaktır.

11.5. Eğer Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini ifşa ederse ve/veya kullanırsa gizlilik korumasının ihlali sonucu, İfşa Eden Taraf mevcut diğer hukuki çarelere ek olarak söz konusu fiilleri engellemek amacıyla taraflarca özellikle diğer mevcut çarelerin yetersiz olacağı kabul edildiği takdirde ihtiyati tedbir dâhil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü yasal yola başvurma hakkını haizdir.

12. Mücbir Sebepler

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi işbu maddede yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraf’ın ya da Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden herhangi birisinin meydana gelmesi halinde Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin, otuz (30) gün veya daha fazla süreyle devam etmesi durumunda Taraflar’dan herhangi birisi işbu Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme yetkisini elinde bulundurmaktadır.

13. Muhtelif Hükümler

13.1. Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir Taraf’a herhangi bir münhasırlık tesis eden bir sözleşme olmadığını ve bu Sözleşme’deki hiçbir koşulun ve/veya hükmün Taraflar’ın aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile aynı konuda ticari ilişkiye girmesine (gizlilik yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek koşuluyla) ve hizmet vermesine engel teşkil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13.2. INFLUENCERMAN, bu Sözleşme’ye uygun olarak, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerde kısmen ya da tamamen tek taraflı olarak Reklam Veren’e herhangi bir yazılı veya sözlü bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Reklam Veren bu duruma gayrikabili rücu olmak üzere muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder.

13.3. İşbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’dan her birinin veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan ederler.

13.4. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar geçerlidir. Herhangi bir adres değişikliği, adres değişikliğinin yapılmasından itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir.

13.5. İşbu Sözleşme’nin esaslı olsun veya olmasın hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

13.6. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinin yorumlanması veya uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek muğlak ifadeler ve/veya anlam karmaşaları hiçbir surette INFLUENCERMAN aleyhine yorumlanamaz.

13.7. INFLUENCERMAN işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi takdirine bağlı olarak Reklam Veren’e haber vermeksizin ve Reklam Veren’in yazılı veya sözlü onayını almaksızın devir ve temlik edebilir. Reklam Veren bu duruma peşinen muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder.

13.8. Reklam Veren, hiçbir şekilde, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez. Reklam Veren’in devir ve temlik yasağına aykırı hareket etmesi halinde INFLUENCERMAN işbu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin, derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir. Reklam Veren’in devir ve temlik yasağına aykırı hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan zarardan ötürü INFLUENCERMAN’in her türlü tazminat hakkı saklıdır.

13.9. INFLUENCERMAN ve Reklam Veren birbirinden bağımsız taraflar olup, işbu Sözleşme’nin akdi Taraflar arasında bir acentelik, ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren ve/veya benzeri bir ilişki doğuracak şekilde yorumlanmayacaktır.

14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını, işbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili yargı merciinin münhasıran İstanbul Anadolu Adliyesi (Kartal) Mahkemeleri ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

15. Masraf ve Vergi

İşbu Sözleşme’nin ifa edilmesinden doğan ve/veya doğacak olan her türlü vergi ve masraflar Reklam Veren tarafından ödenecektir.

16. INFLUENCERMAN ile Reklamveren Arasında İletişim

INFLUENCERMAN işbu Sözleşme’ye dair kanuni her türlü bildirimi, aksi info@aeatechnic.com e-posta adresine belirtilmediği sürece Reklam Veren’in Site’de vermiş olduğu iletişim bilgilerinde güncel tuttuğu elektronik posta adresine yapacaktır. Reklam Veren’in Site’de kayıtlı posta adresinin olmamasından, yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan INFLUENCERMAN hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Reklam Veren, INFLUENCERMAN’in Reklam Veren’in Site’ye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından Reklam Veren’in INFLUENCERMAN’e bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için INFLUENCERMAN’e gerekli izin ve onayı vermeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe 1. Maddede yazılan posta adreslerinin kanuni geçerli tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Sözleşme sanal ortamda teşekkül ettiği için; Reklam Veren’in ”Hizmet Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu işaretleyip bu Sözleşme’yi onaylaması ve Reklam Veren’in söz konusu onayının da INFLUENCERMAN tarafından kabulü ile işbu Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Reklam Veren’in onay başvurusunun INFLUENCERMAN tarafından kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme’nin tarihi ve zamanı, Sözleşme’nin teşekkül ettiği tarih ve zamandır.

İşbu Sözleşme on altı (16) maddeden ibarettir. Reklam Veren, işbu Sözleşme’nin bütün hükümlerini okuduğunu, her türlü maddenin kapsam ve sonucu hakkında bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini kayıtsız, şartsız ve aynen yerini getireceğini, beyanlarının doğruluğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page