top of page

INFLUENCERMAN

KULLANIM KOŞULLARI

Site’yi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site’ye kayıt yaptırarak, işbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi (“Sözleşme”) ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “İş Akışı”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, burada belirtilen ve Site’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Burada yer alan koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’den ve Hizmet’ten istifade etmeyiniz ve kaydınızı derhal iptal ediniz.

Site’nin sahibi Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı 4A No:1/4A İç Kapı No: 101 Pendik İstanbul adresinde mukim AEATECHNIC Bilişim Danışmanlık Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır). Site aracılığıyla sunulan ve işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmet, Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Şirket işbu Sözleşme’yi, Site’de yer alan her tür bilgi ve içeriği, Yaratıcı’ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak, Yaratıcı tarafından ayrıca siteye girişleri sırasında yeni versiyonun kabul edilmesi suretiyle, kabul tarihinde geçerli olacaktır. Hizmet’ten faydalanan ve Site’ye erişim sağlayan Yaratıcı, Sözleşme koşullarını ve Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme Site üzerinden yayınlanarak; Site’yi kullanan Yaratıcı’nın erişimine her zaman açıktır.

1. Tanımlar

Site: Şirket’e ait, INFLUENCERMAN.com ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan ve Şirket’in Hizmet’i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri ve IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, Şirket’in Yaratıcı’ya Hizmet’i sunduğu bir internet sitesi ve dijital platform topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de kullanıldığı şekli ile Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Sözleşme: İşbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi ifade eder. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İş Akışı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket:AEATECHNIC Bilişim Danışmanlık Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni ifade eder.

Yaratıcı: Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek ve Site dahilinde sunulan Hizmet’ten işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek kişidir.

Hesap: Yaratıcı’nın profil bilgilerinin ve işbu Sözleşme kapsamında belirtilen diğer bilgilerinin yer aldığı Site’de kendisine ayrılan özel alandır.

Hizmet: Site’de yazılımını Şirket’in geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların Şirket tarafından alınmış olduğu kendisine ait ürün ve/veya hizmetleri Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda tanıtmak isteyen Reklam Veren ile Yaratıcı arasındaki iletişimi ve etkileşimi Site üzerinden sağlama hizmeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen Şirket’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak ileride Yaratıcı’ya sağlanacak olan her türlü hizmettir.

İş Akışı : Yaratıcı’nın Hizmet’ten ve Site’den nasıl yararlanacağını ve Site’den ve Hizmet’ten yararlanırken hangi adım ve kuralları takip etmesi gerektiğini gösteren ve anlatan www.INFLUENCERMAN.com/kullanim-kosullari linkinden ulaşılabilen Yaratıcı’nın uymakla yükümlü bulunduğu kurallar bütünüdür.

Fikri Haklar: Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde ve tam ruhsat anlamında kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Fikri Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Örnek: Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerini tanıtılması için Site aracılığıyla paylaşılan ve Yaratıcı tarafından İçerik’in oluşturulması sırasında dikkate alınması zorunlu olan örnektir.

Reklam Veren: Kendisine ait konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun her türlü ürün ve/veya hizmeti tanıtmak amacıyla Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecraları’ndaki ününden ve popüleritesinden faydalanmak isteyen ve bunu gerçekleştirmek amacıyla Site üzerinden Yaratıcı ile iletişime geçen her türlü gerçek veya tüzel kişidir.

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

Sosyal Medya Mecraları: Facebook, Twitter ve Instagram dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet aracılığıyla erişim sağlanabilen bütün sanal ortam ve sosyal medya platformlarıdır.

Ücret: Yaratıcı’nın Reklam Veren tarafından İş Akışı ve işbu Sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak paylaşmış olduğu İçerik karşılığında miktarı Yaratıcı ve Reklam Veren arasında Site üzerinden iletişim kurmak suretiyle belirlenen ve Şirket tarafından Reklam Veren’in ikinci onayının alınmasına müteakip, %20 tutarında stopaj vergisi düşüldükten sonra doğrudan Yaratıcı’ya ödenecek olan ücrettir.

İçerik: Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e ait herhangi bir ürün ve/veya hizmetin tanıtımının yapılması amacıyla, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber Yaratıcı tarafından Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan ve yayımlanan, tüm Fikri Hakları Şirket’e ait olan ve bu Sözleşme’de belirtilen şekilde, Şirket’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırmaya dair Fikri Hakları ile kullanma ve kullandırmaya dair Fikri Hakları verilmiş olan video, fotoğraf, resim, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve/veya işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve Şirket’in İçerik üzerindeki tüm Fikri Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

2. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site kullanım şartları ve Site’de sunulan Hizmet’ten yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Yaratıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek kayıt yaptırmaktadır. Yaratıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3. Hizmet’e ve Site’ye Dair Genel Açıklamalar

3.1. Site, işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve koşullara bağlı olarak, Reklam Veren’in konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun olan her türlü ürün ve hizmetin Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecraları üzerinden tanıtımını yapması için Yaratıcı ile Reklam Veren arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.2. Site’ye erişim sağlanması ve Site’nin kullanılması ile ilgili masraflar tamamen Yaratıcı’ya ait olup, Şirket’in Site’ye erişimin sağlanması ve kullanılması ile ilgili işbu Sözleşme’de belirtilen haller hariç olmak üzere Yaratıcı’dan herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır. Yaratıcı Site’ye erişimin sağlanması ve Hizmet’ten yararlanmak için kullandığı cihazların ve Sanal Ortam’ın Site’nin gerektirdiği teknik özelliklere tam anlamıyla uyumlu olduğunu aksi durumda Hizmet’ten tam anlamıyla istifade edemeyeceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Yaratıcı, Hizmet’i, Sözleşme kabul tarihi itibariyle, kullanmaya başlayabilir ve kaydının iptali ve/veya işbu Sözleşme’nin uygun şekilde sonlanması ve/veya Şirket ya da Yaratıcı tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet’i bu Sözleşme’de belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde kullanmaya devam edebilir.

3.4. Şirket, Site’de sunulan Hizmet’e yenilerini ekleme, mevcut Hizmet’in kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3.5. Şirket, Hizmet’i ”olduğu gibi,” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Şirket, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Şirket herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Şirket’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği Hizmet’i sürekli ve/veya geçici olarak durdurmak, Hizmet’in içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Yaratıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

4. Site’ye Kayıt Olma Şartları ve Yaratıcı’ya İlişkin Kriterler

4.1. Site’ye ancak 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş gerçek kişiler kayıt yaptırabilir ve Site aracılığıyla sağlanan Hizmet’ten yararlanabilir. Yaratıcı’nın Site’ye kayıt olması sırasında Şirket’in Yaratıcı’nın yaşını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yaratıcı’nın 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, Şirket işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih etme ve söz konusu Yaratıcı’nın Site’de yer alan kaydını silme hakkına sahiptir.

4.2. Siteye kayıt olmak ve Hizmet’ten yararlanmak isteyen kişi, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat kapsamında hukuken fiil ehliyetine sahip olduğunu ve bu Sözleşme ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Site ve Hizmet sadece Şirket’in belirlemiş olduğu asgari kriterleri karşılayan ve kaydı Şirket tarafından onaylanan Yaratıcı’ya açıktır. Şirket tarafından dikkate alınan bazı kriterler şunlardır;
a) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’ndaki takipçi sayısının en az 5000 olması,
b) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’ndaki profillerinin herkes tarafından görülebilir olması,
c) Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu içeriklerin konusunun suç teşkil etmemesi ve hukuka, kanunlara ve genel ahlak kurallarına aykırı olmaması,
d) Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Sosyal Medya Mecraları’ndaki profillerinin ve bu profillerde yer alan her türlü bilginin gerçek, doğru ve güncel olması,
e) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Şirket tarafından Site’ye erişiminin daha önceden yasaklanmamış olması
Yukarıda belirtilen kriterler sınırlayıcı nitelikte olmamakla beraber, bunlara ek olarak Şirket tarafından diğer pek çok kriter nazara alınabilmekte ve sadece burada belirtilen kriterlerin karşılanması Site’ye kayıt olma hakkını garanti altına almamaktadır.
Yaratıcı işbu maddede belirtilen kriterleri ve Şirket’in kendisine sair zamanlarda ileteceği kriterleri Site’ye kayıtlı olduğu ve Hizmet’ten yararlandığı sürece karşılamayı, aksi durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Yaratıcı Site’ye ücretsiz olarak kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Şirket Site’ye kayıt yaptırmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını elinde bulundurmaktadır. Site’ye kayıt olmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunun reddedilmesi halinde bu kişinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.5. Yaratıcı’nın Site’ye kayıt esnasında Site aracılığıyla doğrudan ve Sosyal Medya Mecraları aracılığıyla dolaylı olarak sunmuş olduğu kendisine ait iletişim ve diğer kişisel bilgilerin gerçeğe uygun, güncel, gerçek ve doğru olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı’nın Site’ye kayıt olma esnasında vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının, eksik olduğunun, yalan beyan içerdiğinin ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde Şirket’in kendi takdir hakkına bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı bir bildirimle ve derhal yürürlüğe girecek şekilde tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün Yaratıcı tarafından ihlal edilmesi halinde doğabilecek bütün zararlardan Yaratıcı münhasıran sorumludur. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmamakla birlikte Yaratıcı’nın kayıt olmasından önce ve/veya Yaratıcı’nın Hizmet’ten ve Site’de istifade ettiği herhangi bir zamanda Yaratıcı tarafından verilen bilgilerin resmi bilgi ve belgelerle doğrulanmasını isteme hakkına sahiptir.

4.6. Şirket, işbu Sözleşme şart ve hükümlerine aykırılık halinde, Yaratıcı’nın Site’yi ve/veya Hizmet’i hukuka ve ahlak kurallarına aykırı olan amaçlar çerçevesinde kullanması halinde, her zaman, başka herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Yaratıcı’nın Site’de yer alan kaydını sona erdirebilir veya geçici olarak durdurabilir. Yaratıcı, Sözleşme’nin işbu maddede yer alan herhangi bir nedenle fesih edilmesinden ötürü Şirket’in kâr kaybı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere uğramış olduğu bütün zararları Yaratıcı’dan tazmin ve talep etme hakkına sahip olduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Yaratıcı Site’ye kayıt olmak ve Site aracılığıyla sunulan Hizmet’ten faydalanabilmek için Sosyal Medya Mecraları’nı yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu ve Sosyal Medya Mecraları tarafından öngörülmüş olan kurallara uyduğunu ve Sosyal Medya Mecraları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

5. Kaydın İptali

Yaratıcı, dilediği zamanda kaydını Site üzerinden iptal etme ve Hizmet’ten istifade etmeyi durdurma hakkına sahiptir.

6. Site’nin Kullanımı ve Hizmet’ten Yararlanırken Uyulması Gereken Kurallar

6.1. Yaratıcı başka bir Yaratıcı’nın Hesabını kullanamaz ve/veya başka bir Yaratıcı’nın Site’ye erişim hakkından hiçbir surette yararlanamaz.

6.2. Yaratıcı kayıt olurken, Şirket’e bildirdiği Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı Site’den ve Hizmet’ten faydalanırken, Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesaplarının gerçek olmayan takipçi sayısını, çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle artırmayacağını, aksi takdirde işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş olacağını ve böyle bir durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkının bulunduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Yaratıcı Site’ye erişim sağlayabilmek için Sosyal Medya Mecraları’nda yer alan üyeliğini kullanmak zorundadır. Şirket tarafından sağlanan Hizmet gereği ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin sağlanması amacıyla Site Sosyal Medya Mecraları ile aktif bir etkileşim içinde olmakla beraber Site içerisinde Sosyal Medya Mecraları’nın linkleri ve çeşitli bağlantıları bulunmaktadır. Yaratıcı tarafından Site aracılığıyla kullanılan Sosyal Medya Mecraları söz konusu Sosyal Medya Mecraları’nın kullanım koşullarına ve şartlarına bağlıdır. Yaratıcı, Hizmet’ten istifade etmek suretiyle Sosyal Medya Mecraları’nda öngörülmüş olan kullanım koşulları ve şartları ile bağlı olduğunu ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Yaratıcı Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere Şirket tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her daim Sosyal Medya Mecraları’nın kendi kullanım koşullarına ve şartlarına bağlı olarak Şirket tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı, Site aracılığıyla erişilen ve bağlantı kurulan Sosyal Medya Mecraları’nın kullanım koşulları da dahil olmak üzere bütün kurallarını kendisinin incelemekle yükümlü olduğunu Şirket’in böyle bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Yaratıcı, Site dahilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve yürürlükte bulunan kanunlara ve her türlü mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Yaratıcı, Hizmet’in Şirket bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul eder. İşbu Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadığı takdirde, Yaratıcı; (i) Hizmet’i kopyalamayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya faydalandırmayacaktır; (ii) Hizmet üzerinde kısmen dahi olsa herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayacak, taklit etmeyecek, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacaktır; (iii) tamamen veya kısmen değiştirme veya oluşturma suretiyle Hizmet’in türevini yaratmayacaktır; (iv) Hizmet’i başka yazılım ve/veya malzeme ve donanım ile birleştirmeyecek ve/veya modifiye etmeyecektir; (v) Hizmet ile alakalı herhangi performans bilgisini, sağlanan bilgileri ve/veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacaktır; (vi) Hizmet ile ilgili veya Yaratıcı’nın işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, kanunen veya başka bir surette, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacaktır; (vii) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet ile rekabet edecek, yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmet’in işlevselliğine paralel ürün ve/veya hizmet oluşturmayacak, (viii) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet’in herhangi bir fikrini, işlevselliğini ve/veya özelliklerini hiçbir surette taklit etmeyecek, çoğaltmayacak ve/veya kopyalamayacak, (ix) Hizmet’i kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; (x) Hizmet’i zararlı kodlar göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; (xi) Hizmet’in veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya (xii) Hizmet’e veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir. (xiii) Hizmet üzerinden İçerik gönderdiği, iletişim ve etkileşim kurduğu Reklam Veren ile Hizmet’ten istifade ettiği sürece Hizmet haricinde herhangi bir ticari ilişkiye girmeyecektir.(xiv) Hizmet’te kendisine sunulan hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak; taklidini, benzerini üretmeyecektir.

6.7. Şirket ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’in (Hizmet’i sağlamak için kullanılan yazılım da dâhil) ve Site’nin tüm hak ve unvanının yegâne malikidir. İşbu Sözleşme’nin ve Yaratıcı’nın kaydının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Müşteri’nin Hizmet ile bağlantılı tüm hakları ve Hizmet ile Site’ye erişimi derhal sona erecektir.

6.8. Şirket’in veya herhangi bir bağlı şirketinin, kuruluşunun, iştiraklerinin ve/veya lisans verenlerinin, Hizmet’in bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve isimleri, Şirket veya herhangi bir bağlı kuruluşunun ve iştirakinin önceden yazılı rızası olmadan, Yaratıcı tarafından tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez ve/veya kullanılamaz.

6.9. Yaratıcı, diğer Yaratıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve Şirket’i tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Şirket Yaratıcı’ya karşı kâr kaybı, dolaylı, özel, arızi, cezai, veya bağlı zararlardan (iş kaybı, kâr mahrumiyeti, işin durması, veri kaybı, kayıp tasarruf veya benzer maddi kayıplardan doğan zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dâhil) veya burada düzenlenmemiş başkaca bir sorumluluktan doğan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

7. İçerik ve İçerik’in Paylaşılması

7.1. Yaratıcı Reklam Veren tarafından Site aracılığıyla bildirilen Örnek’e uygun bir İçerik hazırlamayı ve söz konusu İçerik’i yine Site üzerinden Reklam Veren’in onayına sunmayı kabul ve beyan eder. Reklam Veren Yaratıcı tarafından kendisine iletilen İçerik’i aynı şekilde kabul edebileceği ve/veya reddedileceği gibi, İçerik üzerinde düzeltme, edit etme ve/veya değişiklik talebinde bulanabilme hakkına sahiptir.

7.2. İçerik’in hangi Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılacağına Reklam Veren ve Yaratıcı Site üzerinden birlikte karar verecektir. Yaratıcı, İçerik’i Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları dışında başka Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmamayı ve yayımlamamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Şirket bir kereliğine mahsus olmak üzere, Yaratıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında İçerik’in Şirket aracılığı ile Reklam Veren ile paylaşılmasından önce, Yaratıcı’nın Site üzerinden Şirket’e iletmiş olduğu cep telefonu numarasına, Yaratıcı’nın kimliğini doğrulama amacıyla SMS gönderecektir. Söz konusu doğrulama SMS’nin Yaratıcı tarafından alınmasını müteakip, SMS içerisinde bildirilen doğrulama kodu Yaratıcı tarafından Site’de belirtilen alana girilecek ve Yaratıcı bu doğrulamadan sonra İçerik’i İş Akışı’na uygun bir şekilde Reklam Veren ile paylaşabilecektir.

7.4. Yaratıcı İçerik’in İş Akışı çerçevesinde Reklam Veren tarafından onaylanmasını müteakip söz konusu İçerik üzerinde en ufak bir değişiklik, modifikasyon ve/veya editleme yapmaksızın Reklam Veren’e Site aracılığıyla iletmiş olduğu şekilde derhal Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşacağını ve yayımlayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı İçerik’in Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayınlanmasından münhasıran sorumludur.

7.5. İçerik’in paylaşılmasını müteakip, Yaratıcı paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’i en az 14 gün süreyle Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları üzerinde bulundurmayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen süre içerisinde İçerik’in paylaşılmasından sonra silinmesi ve/veya kaldırılması, Yaratıcı’nın İçerik’in paylaşıldığı Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesabının geçici ve/veya kalıcı olarak kapatılması ve/veya askıya alınması halinde Yaratıcı işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine ödenecek Ücret’e hiçbir şekilde hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Şirket’ten Ücret talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede yer alan hükme ek olarak Yaratıcı;
a) İçerik’in Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayımlanmasından itibaren 6 (altı) saat içerisinde Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda başka herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını,
b) İçerik’in Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayımlanmasından sonra söz konusu İçerik üzerinde herhangi bir değişiklik, edit etme ve/veya düzelme yapmayacağını ve İçerik’i Reklam Veren’in onayladığı haliyle aynı şekilde Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda bulundurmayı ve tutmayı, peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Reklam Veren birinci onaydan sonra Yaratıcı’nın paylaştığı İçerik’in kendi kriterlerine uygun olmadığına kanaat getirmesi durumunda söz konusu İçerik’in kaldırılmasını ve/veya kendisinin onaylamış olduğu haliyle değiştirilmesini ve tekrardan yayınlanmasını ve paylaşılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yaratıcı Reklam Veren’in böyle bir talebini derhal ve gecikmesizin yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Reklam Veren, tamamen kendi takdir hakkına bağlı olarak, ikinci onaydan sonra Yaratıcı’nın paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’in Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’ndan geçici ve/veya kalıcı olarak kaldırılmasını ve silinmesini talep etme hak ve yetkisini sahiptir. Yaratıcı Reklam Veren’in böyle bir talebini derhal ve gecikmesizin yerine getirmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında İçerik’in kaldırılması ve silinmesi halinde Yaratıcı’nın Ücret’e ilişkin bütün hakları saklıdır.

7.8. Yaratıcı tarafından Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan İçerik işbu Sözleşme’de belirtilen koşullara, hükümlere, Örnek’e ve Reklam Veren tarafından belirtilebilecek diğer bütün kriterlere (İçerik altında Reklam Veren tarafından belirlenecek hashtag vs. gibi) uygun olmak zorundadır. Yaratıcı Şirket’in İçerik’i kontrol etme, gözetleme, edit etme, değiştirme gibi herhangi bir yükümlülüğünün söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Site aracılığıyla Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e iletilen ve/veya Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayınlanan İçerik’in konusunun suç teşkil etmesi ve/veya hukuka aykırı olması durumunda sorumluluk tamamen Yaratıcı’ya aittir. Yaratıcı’nın hareketlerinden doğan cezai müeyyidelerden, hukuki sorunlardan, neticelerden ve/veya taleplerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yaratıcı, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı Şirket ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. Yaratıcı, Sosyal Medya Mecraları’nda yayınladığı ve paylaştığı tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik’in tüm Fikri Haklarına tek başına nizasız ve ihtilafsız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Şirket’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Yaratıcı’nın bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

7.10. Yaratıcı, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşamaz ve yayınlayamaz.

7.11. Yaratıcı, işbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren’in onaylamış olduğu İçerik’e ilişkin fikri mülkiyet hakları haricinde, hiçbir surette Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını kısmen dahi olsa ihlal etmeyeceğini, bu yönde iş ve işlemlerde bulunmayacağını, İçerik’in oluşturulması, Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanması ve paylaşılması sırasında Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek bütün hareketlerden ve eylemlerden kaçınacağını, aksi takdirde Şirket’in, Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişini zarara uğraması halinde Reklam Veren ve/veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından Şirket’e ve/veya Yaratıcı’ya yönetilecek tazminat taleplerinden bizzat Yaratıcı’nın münhasıran sorumlu olacağını ve bu durumda Şirket’in Reklam Veren’e ve/veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir tazminat ödemesinde bulunması durumunda, Şirket’in, ödenmiş olan tazminat miktarı için Yaratıcı’ya rücu hakkının saklı olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve diğer internetle ilgili mevzuat uyarınca, Yaratıcı tarafından sağlanan İçerik’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Yaratıcı İçerik’ten tek başına sorumlu olduğunu Şirket’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12. Yaratıcı Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaştığı ve yayımladığı İçerik’in kendisi tarafından oluşturulmuş olduğunu, daha önce paylaşılan kendisine veyahut bir başkasına ait içeriklerden söz konusu İçerik’te herhangi bir alıntı ve/veya kısım bulunmadığını ve/veya daha önce üçüncü taraflarca ürün ve/veya hizmet tanıtımında kullanılan içeriklerden herhangi bir alıntı içermediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.13. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik’in bir kısmı veya tamamı herhangi bir nedenle, kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, edit edilemez, yayınlanamaz, herhangi başka bir şekilde kullanılamaz. Yaratıcı İçerik’i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar’da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

7.14. Yaratıcı, Site üzerinde iletişime ve etkileşime geçtiği herhangi bir Reklam Veren ile Site üzerinden iletişime geçilen en son tarihten itibaren altı (6) ay süre ile Site hariç olmak üzere herhangi bir mecrada ve/veya platformda, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımının yapılması için iletişime geçmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.15. Madde 7.1., 7.2., 7.3, 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13. ve 7.14.’de yer alan hükümlerin kısmen ve/veya tamamen ihlali neticesinde Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in zarara uğraması halinde, Yaratıcı söz konusu zararı, Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in her türlü munzam zararına ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in ilk yazılı talebi üzerine en geç 5 (beş) işgünü içerisinde nakden ve defaten tazmin edeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.16. Yaratıcı, Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’ten ve Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda ifşa edilen düşünce, kanaat, söylem, fikir, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden münferiden sorumludur.

7.17. Yaratıcı, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber Yaratıcı tarafından Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanmasıyla birlikte İçerik’in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma hakları ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, Şirket’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, Yaratıcı, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber Yaratıcı tarafından Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanması anından itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Fikri Haklar’ı yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir yer ve süre sınırlamasına tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak Şirket’e vermiştir.

7.18. Yaratıcı, Fikri Haklar’ın, geçerli kanunlara göre, Şirket’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçerik’in kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki Fikri Haklar’ın tümünün kendisi tarafından Şirket’e verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.19. Yaratıcı, İçerik’in Fikri Haklar’ının Şirket tarafından, Şirket’e ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sözleşme konusu Şirket’e verilen Fikri Haklar için Yaratıcı, herhangi bir şekilde Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel ve/veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.20. Şirket söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Yaratıcı’ya herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, Yaratıcı, Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Site ve Hizmet ile ilgili Genel Şartlar

8.1. Şirket, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilen İçerik’in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir garantide (süre, miktar, kalite ve benzeri) bulunmamaktadır.

8.2. Yaratıcı, Site’de okuduğu, izlediği, gördüğü, elde ettiği, materyal ve verileri (Örnek de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, pazarlamayacağını, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis etmeyeceğini, Sözleşme kapsamı dışında herhangi bir yerde yayımlamayacağını, paylaşmayacağını ve her zaman gizli tutacağını, stok, arşiv yapılarak kullandırmayacağını; özetle Site’de belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını ve kullandırmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Yaratıcı Site ve Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz olacak şekilde, Reklam Veren’in ve/veya Reklam Veren’in sunduğu ürün ve/veya hizmet aleyhine hiçbir surette Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşımda bulunmamayı, Şirket’in ve Reklam Veren’in itibarını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunmamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Reklam Veren ve Yaratıcı Arasındaki İlişki

9.1. Şirket, halin ve vaziyetin gerektirdiği durumlar haricinde, Yaratıcı ve Reklam Veren arasında gerçekleşecek olan iletişime ve etkileşime herhangi bir surette müdahalede bulunmaz. Şirket’in, Yaratıcı ve Reklam Veren arasında sözleşme imzalanması da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuki ilişki tesis etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.2. Yaratıcı ve Reklam Veren arasındaki hukuki ilişkinin tesis edilmesi amacıyla, Reklam Veren ve Yaratıcı, içeriğinde Reklam Veren ve Yaratıcı’nın haklarının belirlendiği bir sözleşme akdetme hakkına sahiptir. Reklam Veren ve Yaratıcı arasında böyle bir sözleşmenin akdedilmesi halinde, Yaratıcı söz konusu sözleşmenin bir nüshasını işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim yollarından herhangi birisi ile Şirket’e göndermeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Site üzerinden Reklam Veren ile Yaratıcı arasında gerçekleşecek bütün yazışmaların ve iletişimler ile Yaratıcı tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik Şirket tarafından görülebilmektedir. Yaratıcı işbu madde kapsamında Reklam Veren ile kendisi arasında gerçekleşecek iletişimin ve Reklam Veren’e gönderilecek İçerik’in gizli nitelikte olmadığını kabul ve beyan eder. Yaratıcı Şirket’in bunları görüntüleyebileceğine ilişkin peşinen ve gayrikabili rücu olarak rıza göstermektedir.

9.4. Yaratıcı, Reklam Veren ile Site üzerinden iletişime geçtikten sonra, Yaratıcı söz konusu Reklam Veren ile Reklam Veren’in ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtımının ve reklamının yapılması için Site hariç herhangi bir başka şekilde iletişime geçmemeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından herhangi bir tazminat ödemeksizin, tek taraflı ve derhal fesih edileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Ücret ve Ücretin Ödenmesine İlişkin Şartlar

10.1. Ücret, Reklam Veren ve Yaratıcı arasında Site üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar ile belirlenmekte ve Reklam Veren ile Yaratıcı arasında kararlaştırılmaktadır. Ücret’in belirlenmesi ile ilgili olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü bulunmamakla beraber, Şirket kendi takdir hakkına bağlı olarak Site üzerinden Yaratıcı’ya, Yaratıcı ve Reklam Veren açısından bağlayıcı olmayan tavsiye edilen bir ücret bildirebilir.

10.2. İçerik’in Yaratıcı tarafından Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasını ve yayımlanmasını ve Reklam Veren’in ikinci onayı vermesini müteakip, Ücret, Yaratıcı Site’yi kullanarak ödeme talep etmesi ile beraber, bizzat Şirket tarafından Yaratıcı’nın Site üzerinden Şirket’e iletmiş olduğu banka hesabına 15 (on beş) işgünü içerisinde yatırılacaktır. Yaratıcı ödenen Ücret dışında Reklam Veren’den herhangi bir alacağının olmadığını, herhangi bir alacak iddiasında bulunmayacağını, Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik karşılığında sadece Ücret’e hak kazanacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Yaratıcı’nın Site üzerinden Şirket’e ilettiği banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C. kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı’nın banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C kimlik numarasının kendisine ait olmaması, eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması halinde doğabilecek bütün zararlardan Yaratıcı münhasıran sorumlu olup Şirket’e bu hususta herhangi bir kusur atfedilemez. Yaratıcı Ücret’in Yaratıcı’nın kusuru ve/veya ihmali dolayısıyla, Yaratıcı’ya kısmen ve/veya tamamen iletilememesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Yaratıcı’nın banka hesap bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yeni banka hesap bilgilerini derhal ve gecikmeksizin işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket’e ileteceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı’nın işbu maddede yer alan yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, Şirket tarafından Yaratıcı’nın daha önce iletmiş olduğu banka hesabına yapılan Ücret ödemesi geçerli sayılır ve Yaratıcı’nın uhdesine geçtiği kabul edilir.

10.5. Ücret ödenmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek havale, eft masrafı gibi makul masraflar Şirket tarafından karşılanmaktadır. İşbu maddede belirtilen masrafın makul düzeyi aşması durumunda, Şirket Ücret’in ödenmesi ile ilgili bu masrafları Yaratıcı’dan talep etme hakkına sahiptir.

10.6. Şirket, Yaratıcı’ya ödenen Ücret karşılığında gider pusulası düzenleyecek ve ilgili gider pusulasına ilişkin yasal prosedürler Şirket tarafından yerine getirilecektir. Yaratıcı, gider pusulasının düzenlenmesinden ve ilgili gider pusulasının Yaratıcı’ya gönderilmesinden sonra imzalayıp, Şirket’e gecikmeksizin iletmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı’nın fatura veya serbest meslek makbuzu düzenleyebilecek gerçek kişi, tacir veya serbest meslek erbabı olması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim kanallarından herhangi birisi aracılığıyla Şirket ile derhal iletişime geçmesi ve Şirket’e fatura düzenlemesi zorunludur. Gider pusulası kesimi ile doğabilecek masraflardan Yaratıcı münhasıran sorumludur. Yaratıcı, Reklam Veren ile Yaratıcı arasında belirlenecek olan Ücret üzerinden %20 tutarında stopaj vergisi kesintisinin yapılacağına ve bu tutarın Yaratıcı adına, Şirket tarafından ilgili vergi dairesine yatırılacağına onay verdiğini ve peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. Yaratıcı’nın Şirket tarafından ödenecek olan Ücret’e hak kazanabilmesi için İş Akışı’nda belirtilen bütün adımları harfiyen uygulaması ve işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uygun davranması gerekmektedir. Yaratıcı, işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin Ücret’e hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Şirket tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. Yaratıcı İçerik karşılığında ödenecek olan Ücret’in kendisine bizzat Reklam Veren tarafından ödenmesi için veya Ücret’in belirlenmesi amacıyla fiziki veyahut sanal ortamda ya da başka şekillerde, Site’yi kullanmaksızın Reklam Veren ile herhangi bir ilişki tesis etmemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de Şirket’e tanınan diğer bütün haklara ek olarak, Yaratıcı’nın işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü ihlal etmesi ve/veya ihlal etmeye yeltenmesi halinde Şirket tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin fesih etme ve Yaratıcı’nın Site’de yer alan kaydını silme ve Hesabını sürekli olarak kapatma hakkına sahiptir.

10.9. Şirket Yaratıcı tarafından sağlanan İçerik’in Reklam Veren tarafından onaylanacağına, İçerik’in Yaratıcı ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanması ve paylaşılması ile Ücret’e hak kazanılacağına ilişkin hiçbir surette herhangi bir taahhüt altına girmemektedir ve/veya garanti vermemektedir.

11. Hesabın Güvenliği

11.1. Yaratıcı Hesap bilgilerinin gizliliğinden ve Hesap üzerinden yapılan bütün iş ve işlemlerden münhasıran sorumludur. Hesabın diğer üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde kullanılması halinde, Yaratıcı bu durumu derhal ve gecikmeksizin Şirket’e işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi ile bildirmekle yükümlüdür. Hesaba yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması halinde, Yaratıcı’nın uğrayabileceği bütün zararlardan Yaratıcı münhasıran sorumlu olmakla beraber böyle bir durumda Yaratıcı Şirket’e karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Şirket’in veritabanına ve/veya Site’ye kötü niyetli üçüncü kişi veya kişiler tarafından yapılacak herhangi bir siber saldırı sonucunda, Hesap bilgilerinin kötü amaçlı kişi veya kişilerin eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması veya kullandırılması halinde Şirket doğabilecek her türlü sonuçtan kısmen dahi olsa doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

11.2. Yaratıcı’nın, şifresini unutması veyahut kaybetmesi durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Yaratıcı’nın kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez.

11.3. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi tamamen Yaratıcı’nın sorumluluğundadır. Yaratıcı, Hesabını ve şifresini, başkasıyla paylaşmamak/başkasına devretmemek, kullandırmamak ve Hesabının güncelliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Yaratıcı, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, kendisi haricinde bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geçirmeksizin ve en hızlı şekilde Şirket’e haber vermesi gerekmektedir. Yaratıcı’nın rızasıyla ve/veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulmayacaktır. Yaratıcı Hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişi ve/veya kişilerin kimliklerini Şirket’in tespit etmekle yükümlü olmadığını, Şirket’ten bu yönde bir talepte bulunamayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Şirket’in Teknik Problemlerden Sorumlu Olmaması

12.1. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamalar, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklananlar da dahil uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler, bozukluklar ve benzeri dış etkenler, tamir/bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, yanlış ve hatalı kullanım, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde ve/veya Site’ye erişilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Hizmet’in sağlanmasında ve/veya Site’ye erişimde oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

12.2. Şirket gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmet’e ve/veya Site’ye erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

13. Diğer Hükümler

13.1. Yaratıcı İşbu Sözleşme’nin, Şirket veya Reklam Veren ile kendisi arasında; herhangi bir ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi oluşturmadığını bildiğini ve bunun bilincinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Yaratıcı işbu Sözleşme kapsamında Şirket’in ve Reklam Veren’in çalışanı, maaşlı personeli, işçisi ve/veya temsilcisi olmadığını ve tamamen bağımsız bir yüklenici olarak davrandığını ve bu çerçevede hareket ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaratıcı Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in maaşlı çalışanı, personeli ve/veya işçisi olmadığından Şirket’e ve/veya Reklam Veren’e karşı herhangi bir işçilik ücreti alacağı talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanılmasında gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir.

13.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri ise aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.5. Yaratıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın devredemez. Yaratıcı’nın bu maddeyi ihlal edecek şekilde işbu Sözleşme’deki hak veya yükümlülüklerini devretme girişimi geçersiz olacak ve herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.

13.6. Bu Sözleşme, tüm ekleri ile birlikte, Şirket ve Yaratıcı arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve konusuna ilişkin olarak yazılı veya sözlü önceki ve eş zamanlı tüm sözleşmeleri, teklif veya beyanları yürürlükten kaldırmaktadır.

13.7. Yaratıcı, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Şirket’in veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil ettiğini ve işbu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.8. İşbu Sözleşme Yaratıcı’nın Site’ye kayıt olması ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar yürürlükte kalmaya ve Şirket ve Yaratıcı açısından bağlayıcı olmaya devam eder.

14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

14.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

14.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

15. Şirket ile İletişim

15.1. Şirket işbu Sözleşme’ye dair kanuni her türlü bildirimi, kayıt esnasında Yaratıcı’nın verdiği ve güncel tutmakla yükümlü olduğu elektronik posta adresine yapacaktır. Yaratıcı’nın Site’de kayıtlı posta adresinin yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Yaratıcı, Şirket’in Yaratıcı’nın Site’ye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından Yaratıcı’nın Şirket’e bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Şirket’e gerekli izin ve onayı işbu Sözleşme ile peşinen vermiş olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.2. Yaratıcı aşağıda belirtilen iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile iletişime geçebilir.

(i) info@aeatechnic.com’a e-mail yolu ile

bottom of page