top of page

INFLUENCERMAN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen (“KVKK”) aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında öncelikle kişisel verinin tanımını tekraren sizlerle paylaşmak isteriz. Öyle ki, 6698 sayılı KVKK m.3/1-d uyarınca “Gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi” kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

 

Veri işleme faaliyeti ise aynı yasanın 3/1-e maddesinde “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.” olarak tanımlanmıştır.

 

Bu tanımlamalar kapsamında AEATECHNIC Bilişim Danışmanlık Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak iş bu aydınlatma metni ile 6698 sayılı KVKK’nın 10. Maddesinde belirlenen başlıklar itibari ile kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek isteriz. Yasal mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle iş bu aydınlatma metninde güncelleme ya da değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

Müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, tedarikçi adayları, iş ortakları, internet sayfamızın ziyaretçileri ile üye ve kullanıcıları tarafından firmamızla paylaşılan kişisel veriler gerek firmamız gerekse de firmamıza bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından veri sahipleri ile e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi, veri sahiplerine şirketimiz ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve  iletişim güvenliğinin sağlanması, taraflar arasında akdedilmiş her türlü satın alma/satış/tedarik, üyelik vb. sözleşmelerde firmamızın üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, firmamızın finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerin getirilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

           

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçları ile sınırlı olarak; firmamıza bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, firmamızın iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, firmamızın hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarımıza, iş bu metnin “a” maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz iş bu metinde sayılan veri işleme amaçlarına uygun şekilde kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; kişisel verilerin veri sahibince alenileştirilmiş olması; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatlerinin korunması için ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda; ayrıca tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ya da ifasından kaynaklı gerekliliklere ilişkin hukuki sebeplerle fiziken ya da elektronik ortamda başvuru formu doldurulması, sözleşmeler akdedilmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri, web sitesi, sosyal medya hesapları, elektronik posta yazışmaları, veri entegrasyonu yoluyla ve iş yeri güvenlik kamerası çekimi vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da görüntülü olarak toplanmakta ve elde edilmektedir.

 

  1. İlgili kişinin 6698 sayılı KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları:

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.

 

  1. İlgili Kişinin Başvuru Hakkı

İş bu metnin “d” bendi altıda sayılan haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi 6698 sayılı KVKK’nın 13/1. maddesine ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Türkçe dilinde daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@aeatechnic.com e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru esnasında -başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyerek- tarafımıza ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasına ve talep konusuna yer vermeniz zorunludur.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin kabul edilip edilmediği, reddedildi ise gerekçesi tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE, KULLANIMINA VE PAYLAŞIMINA DAİR AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bağlı yönetmelikler ve sair yasal düzenlemeler gereği;
•    İşbu belge ile gerek yapmış olduğum başvurum esnasında gerekse de iş ve ticari ilişkimin devamı süresince herhangi bir şekilde 0081630497 vergi kimlik numaralı Aeatechnıc Bilişim Danışmanlık Medya Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.), yetkililerine ve çalışanlarına verdiğim ya da verebileceğim her türlü özel ve genel nitelikteki “kişisel verilerimle” ilgili olarak (ad, soyadı, cinsiyet, yaş, doğum tarihi, çalışılan sektör, aylık gelir, telefonu numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, harcama tercihi ve alışkanlıkları, eğitim durumu, uyruk, sosyal medya hesap bilgisi, banka hesap bilgisi vb.) bu verilerin iş ve ticari ilişkim kapsamında Şirket tarafından yerine getirilen işlemlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirket veya yetkilendirdiği insan kaynakları, muhasebe, bilgi-işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından fiziki, maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde getirilen genel ve özel ilkelere uygun olarak işlenmesine, elde edilmesine, elektronik veya fiziksel bir ortamda kaydedilmesine, depolanmasına, her hangi bir şekilde ve yerde muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına, analiz edilmesine, bir araya getirilmesine vb. diğer işlemler için açık rızam olduğunu, 
•    İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; kanunun belirttiği yöntem ve amaçlara uygun şekilde yurt dışına, şirket hissedarlarına (Şirket ve/veya iş ortaklarına, şirket çalışanlarına, müşterilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anlaşmalı banka ve finansman kuruluşlarına, anket şirketlerine vb. kuruluşlara) açıklanıp aktarılabileceğini,
•    Şirket ile paylaşılmış kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi, 
•    Bahse konu kişisel bilgi ve verilerin Şirket dışında, 3. kişilerce kötüye kullanılması halinde Şirkete karşı herhangi bir kusur ya da sorumluluk isnat etmeyeceğimi/edemeyeceğimi,
•    6698 sayılı KVKK kapsamında gerekli aydınlatma ve bilgilendirmenin tarafıma yazılı olarak yapıldığını, iş bu metnin tamamını dikkatlice okuduğumu, anladığımı ve herhangi bir baskı altında kalmaksızın özgür irademle kabul ettiğimi açıkça beyan ve taahhüt ederim.
İşbu açık rıza beyanı tarafımdan yazılı olarak geri alınmadığı sürece geçerlidir.

bottom of page